Anunţ INSPECTOR CLASA I. GRAD SUPERIOR

PRIMĂRIA COMUNEI BÂCLEŞ

JUDEŢUL MEHEDINŢI

TELEFON 0252375263

FAX 0252375263

clbicles@gmail.com

PRIMĂRIA COMUNEI BACLEŞ

JUDEŢUL MEHEDINŢI

Nr. 4674/25.11.2019

ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI BÂCLEŞ organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici din aparatul de specialitate, după cum urmează:

l. INSPECTOR CLASA I. GRAD SUPERIOR – 1 post

– Compartimentul Contabilitate –

Condiţii:

Pot participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bâcleş care întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (I) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi anume:

a)   să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează:

b)    să fi obţinut cei puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c)     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Bâcleş din comuna Bâcleş,

judeţul Mehedinţi şi constă în susţinerea a două probe:

•     proba scrisă în data de 30.12.2019. ora 10.00:

•   interviul se va desfăşura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele dc înscriere se depun de candidaţi la secretarul comisiei de concurs în termen dc 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului de promovare în grad, respectiv în perioada 25.11 – 16.12.2019 inclusiv şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aproharea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, după cum urmează:

1)   copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare:

2)   copii de pe rapoartele de evaluate a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani:

3)     formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Informaţii suplimentare se pot obţine dc la Compartimentul Secretariat – Resurse umane din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Comunei Bâcleş. telefon 0252075263.

Primar,

 

Descarcă document PDF Anunț