Bugete și situații financiare

Rapoarte ale bugetelor și situațiilor financiare

Bugete și situații financiare

Anul 2023

COMUNA BACLES-DDS trim I dds trim 2-comuna Bacles-5819414 bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 situatii financiare trim 3-2023- comuna Bacles situatii financiaretrim 4 -2023-comuna bacles buget rectificat 14 noiembrie 2023 buget rectificat 27.12.2023 buget rectificat 7 decembrie 2023 biget rectificat 21 septembrie 2023 buget definitiv 31.12.2023 buget rectificat […]