ANUNȚ

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți, telefon 0252375263, fax 0252375263, e-mail clbicles@gmail.com, cod fiscal 5819414 .
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren extravilan – curți construcții Bâcleș, în suprafață de 6134 mp, CF 50946, situat în extravilanul satului Bâcleș, pe domeniul public al Comunei Bâcleș.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din  O.U.G. nr. 57 /2019 și conform H.C.L  nr. 6 din 17 februarie 2020.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartiment Secretariat.
  • Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Compartiment Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Bâcleș, județul Mehedinți.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: documentația de atribuire se ridică gratuit de la sediul Primăriei Comunei Bâcleș.
  • Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.03.2020, ora 10,00.
 2. Informații privind ofertele:
  • Data – limită de depunere a ofertelor: 20.03.2020, ora 10,00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bâcleș, Județul Mehedinți.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original
 3. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 20.03.2020, ora 12,00, Primăria Comunei Bâcleș, județul Mehedinți.
 4. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de email ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol nr. 14, Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon 0252208200, fax 0252314666, e-mail tribunalul – mehedinti@just.ro.
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării – 26.02.2020.